di Domenico Alvise Galletto

*************************************

lu politicu e u latru

Tra u puliticu e u latru a diffirenza

sta nni lu fattu ca u primu è educatu

e lu secunnu a lu garbu ’un ci penza,

ma cercanu lu stessu rrisurtatu.

*

Lu puliticu avi, pi cuscenza

quann’è ca si prisenta candidatu

ca unni ti vidi t’abbrazza, ti ncenza,

s’un ti canzii ti vasa. Fa u siddiatu

*

si ha malatii n famiglia…po’ pi posta

ti manna a ddiri si lu poi anorare

col voto ca pi iddu è u nulla osta

*

d’i tinturii c’av’ ha’ gghiri a ffari.

U latru è chiddu chi è. E ’un u fa apposta

si arrobba e prima ’un ti ven’abbrazzari.

***************************************:

u partitu novu

Li farsi, i latri, i mbami, li farfanti,

li ntricalora, li mali vistuti,

li rruffiana, l’omini vacanti,

li licca pedi, tutti l’arriuluti

*

stanchi d’essiri nuddu, sennu tanti,

si iungeru, e , truvannusi adunuti,

dissiru: “Sparpagliati ’un si va avanti!

Am’ha ffari un partitu. Annichiluti!

*

E tutti nantri soci fondatori.

A quantu semu e si nun si fanzìa

comu si vota semu vincitori”.

*

E vinceru, picciò! I ’un ci cridìa,

ma u populu u futteru cu palori

tipu onestà, cuscenza, retta via.

**************************************

la partenza di l’emigratu

Tu ha’ sapiri ca nantri amu statu

pouri comu Cristu misu n cruci

eppuru u stessu a vita nn’ha passatu

senza nningari a nuddu o fari vuci.

*

Quannu to’ patri partì p’emigratu

 – pi la scarsizza nni tagliaru a luci – 

vinniru i ggenti di lu vicinatu

pi salutallu.Cu purtava nuci,

*

cu dorci, cu taralli, cu marsala…

a du’ palori: nni ddu cammarinu

cci arrunchiamu un munzeddu di rrigala !

*

“Lu vidi ch’è carogna lu distinu?

 – to’ patri dissi – ma tu mangia,sciala!

Ora ca partu u cammarinu è chinu!

**********************************************

a pena

“U sapiti cumpà? Murì Turiddu!”

“Mischinu! Veru? Ih e comu fu?”

“U cori! Paff.!! Mi capiti Vu?

Fin’aieri santava com’un griddu.

*

D’a malatia, criaturi, c’avia iddu

nni po’ sarbari Cristu e nuddu cchiù.

Oi siamo qua domani bbasta ppiù!

Chi serbi ca si cura unu sopiddu!

*

Vi salutu cumpà ca mi nn’è gghiri”

“Itivinni cumpà chi cc’è di fari?

Na vota ca si mori…Am’ha mmuriri!

*

Murì a bbint’anni! Comu potti fari

ca cci mprustavu centumilaliri

Cristu di Diu! Cu mi l’av’ha’ ddari?”

Di Bac Bac